ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" หรืออาคารเอนกประสงค์เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วน จำกัด เลิศพัฒนาศรีษะเกษ รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 23,100,000 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" เปิดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยมีพิธีเปิดเป็นทสงการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538

          ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “สงขลาพาเลซ”มีโครงการปรับปรุงห้องพักให้บริการในชั้น 4 และชั้น 5 จำนวน 40 ห้อง โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท(สิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องพักแก่แขกผู้เข้าพัก ทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก บรรยากาศภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “สงขลาพาเลซ”และคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “สงขลาพาเลซ” อันจะส่งผลให้แขกผู้เข้าพักเกิดความประทับใจต่อการเข้าใช้บริการที่พักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “สงขลาพาเลซ”โดยโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว