โรงแรมสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

 

 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและสามารถใช้สถานที่ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเป็นที่ฝึกประสบการณ์ประกอบการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ และใช้เป็นสถานที่เตรียมตัวของนักศึกษาก่อนฝึกงานในสถานประกอบการณ์ธุรกิจโรงแรม
2. ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะการทำงานที่ถูกต้องแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจในงานโรงแรม  และภัตตาคาร
3. ให้บริการห้องพัก, ห้องประชุม, ห้องอาหารที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล
4. การปฏิบัติงานในทุกแผนกของศูนย์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ มีกำหนดมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและตรวจสอบได้ในการทำงาน
5. จัดให้บริการด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมบริการโดยใช้วิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเป็นผู้ให้คำบรรยาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นรวมทั้งกิจกรรมทางด้านกีฬาแก่ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในสังคม
7. ส่งเสริมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาฝีมือการทำงานในอุตสาหกรรมแก่ชุมชนในท้องถิ่น