โรงแรมสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

 

    1. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    2. เพื่อให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

    3. เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการกิจการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสงขลาพาเลซ

    4. เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอำนวยความสะดวกในด้านการบริการต่อนักท่องเที่ยวและนักเดินทาง