โรงแรมสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

 

1. มุ่งเน้นในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์ทั้งด้านการเรียนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ

2. ให้บริการด้านห้องพัก, ห้องอาหาร, การจัดประชุมสัมมนาและบริการทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับสากล

3. เน้นการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีมาตรฐานตรวจสอบได้

4. บริการทางวิชาการเกี่ยวกับความรู้และวิธีการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นและระดับประเทศ

5. ให้ความร่วมมือในการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและระดับประเทศ

6. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการในชุมชน