5abNEV.wuKh3Tq.jpg โรงแรมสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 4 จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์....รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 4 จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
 

เปิดไฟล์เอกสารแนบ